Regulamin kursów językowych

Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy jaką Szkoła HUNK & RICHMAN podpisuje z każdym uczestnikiem kursu lub jego rodzicami / opiekunami.

Przydział do grupy

1. Uczestnik przydzielany jest do grupy w oparciu wynik pisemnego testu kwalifikacyjnego i, w razie potrzeby, na podstawie dodatkowej rozmowy z lektorem.

2. Na kursy na poziomie podstawowym (w przypadku, gdy uczestnik wyraża chęć rozpoczęcia nauki od podstaw) nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

3. Za test kwalifikacyjny nie pobiera się opłaty, nawet jeśli po jego przeprowadzeniu kandydat nie wyrazi chęci uczestniczenia w kursie.

4. Uczestnik przydzielany jest do grupy w miarę wolnych miejsc. Szkoła HUNK & RICHMAN nie gwarantuje dostępności miejsc w grupie na danym poziomie. W razie braku miejsca, kandydat wpisywany jest na listę rezerwową lub kierowany do zaprzyjaźnionych ośrodków.

5. Na życzenie kandydata dozwolone jest bezpłatne wzięcie udziału w jednych, próbnych zajęciach w wybranej grupie bez żadnych zobowiązań.

Liczebność grup

6. Liczebność grup określa się na maksymalnie 12 osób w przypadku grup dla młodzieży i dorosłych, i 8 osób w przypadku grup dziecięcych.

Cena kursu

7. Liczba lekcji (np. 60 lub 120) i ich długość (np. 30 minut, 45 minut, 60 minut) jest określona dla każdego typu kursu w cenniku. Szkoła HUNK & RICHMAN gwarantuje, że określona liczba lekcji zostanie zrealizowana do dnia 30 czerwca kończącego dany rok szkolny. Przy obliczaniu ilości lekcji uwzględniono przerwy świąteczne, ferie, itp.

8. Cena kursu określona jest każdorazowo w cenniku na dany rok szkolny i dla danego typu kursu uwzględniając rabaty i zniżki określone w cenniku. Aktualne ceny można sprawdzić tutaj.

9. Cena kursu obejmuje: test wstępny, opłatę za kurs, podręcznik główny, testy śródroczne, dodatkowe materiały przygotowane przez lektora (fotokopie), korzystanie z czytelni, konsultacje z nauczycielem i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

10. Uczestnicy, którzy w trakcie roku szkolnego przyłączają się do grup, w których są jeszcze wolne miejsca, płacą za ilość lekcji, która w danym momencie pozostała do zakończenia kursu.

11. Czasowa nieobecność uczestnika na kursie z jakiejkolwiek przyczyny pozostaje odpowiedzialnością uczestnika i nie stanowi podstawy do zwrotu lub nie wpłacenia należnych opłat za kurs. W przypadkach losowych, takich jak wypadek czy ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenie kursu, dopuszcza się możliwość zwrotu należności za jednostki lekcyjne, które pozostały do końca kursu, a których uczestnik nie mógł wykorzystać.

12. Szkoła HUNK & RICHMAN nie zwraca uczestnikowi pieniędzy w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w kursie. Zwrot należności za kurs można uzyskać wyłącznie w przypadku zgłoszenia rezygnacji do 14 dni od daty rozpoczęcia kursu, przy czym potrąca się 5% wysokości wpłaty.

13. Szkoła HUNK & RICHMAN zapewnia opiekę metodyczną nad prowadzonymi zajęciami i w przypadku stwierdzenia niekompetencji nauczyciela zapewnia jego zastępstwo. W przypadkach, gdy Szkoła HUNK & RICHMAN nie jest w stanie zapewnić zastępcy lub dokończenie kursu nie jest możliwe z innych względów z winy Szkoły, Szkoła HUNK & RICHMAN zobowiązuje się zwrócić uczestnikowi należność za jednostki lekcyjne, które nie zostały zrealizowane, przy czym nie nalicza się odsetek.

Testy i zaświadczenie ukończenia kursu

14. Podczas kursu uczestnicy poddawani są regularnym testom i otrzymują oceny procentowe, które decydują o ich ostatecznej ocenie z kursu. Na zakończenie pierwszego semestru uczestnicy otrzymują podsumowanie swoich wyników i frekwencji.

15. Zaświadczenie ukończenia kursu otrzymuje każdy uczestnik, pod warunkiem że uzyskał średnią ocenę z testów śródrocznych przekraczającą 60% i był obecny na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć.

Zasady organizacyjno-społeczne

16. Uczestnicy mają obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia, a także brać w nich aktywny udział, odrabiać pracę domową i przychodzić na zajęcia przygotowani.

17. W przypadku stwierdzenia 3 kolejnych nieobecności dziecka na zajęciach Szkoła HUNK & RICHMAN zawiadamia o tym fakcie rodziców dziecka.

18. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie zgodne z normami społecznymi. Osoby łamiące niniejszą zasadę zostaną upomniane, a w przypadku powtarzającego się zachowania aspołecznego, utrudniającego prowadzenie zajęć, naruszającego godność lub uczucia innych uczestników kursu lub lektora prowadzącego zajęcia, osoby takie zostaną wydalone ze szkoły bez możliwości ponownego wpisu na kursy.

19. Na terenie Szkoły HUNK & RICHMAN obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

20. Szkoła HUNK & RICHMAN zapewnia opiekę nad dziećmi-uczestnikami kursów na terenie szkoły i w czasie trwania zajęć. Szkoła HUNK & RICHMAN nie ponosi jednak odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu, a także za bezpieczeństwo dziecka w przypadku, kiedy nie dotarło ono na zajęcia bez wiedzy rodziców.

21. Szkoła HUNK & RICHMAN nie bierze odpowiedzialności za indywidualne postępy w nauce uczestnika kursu, jeśli nie stwierdzi się błędów w metodyce prowadzenia zajęć, a pozostali uczestnicy kursu wykazują się zadowalającymi postępami w nauce.

Postanowienia końcowe

22. Pełna dokumentacja kursu jest do wglądu uczestnika w biurze Szkoły.

23. Szkoła HUNK & RICHMAN daje możliwość wyrażenia opinii o jakości usług przez nią prowadzonych w ankiecie przeprowadzanej podczas trwania kursu i zapewnia o wzięciu wyników ankiety pod uwage w swej dalszej działalności.

24. Uczestnik kursu wyraża zgodę na gromadzenie przez Szkołę HUNK & RICHMAN danych osobowych uczestnika i korzystanie z nich przez Szkołę w kontaktach z uczestnikiem. Szkoła HUNK & RICHMAN nie udostępnia danych osobowych uczestnika żadnym innym firmom ani instytucjom.

Nasza oferta: